Polityka prywatności

 

Polityka Ochrony Danych Osobowych Dzieci

Preambuła

Wszystkim działaniom podjętym przez pracowników Przedszkola Niepublicznego Dmuchawiec Montessori przyświeca troska o bezpieczeństwo  i ochronę dobra dziecka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego potrzeby.

Każde działanie pracowników oparte jest na obowiązującym prawie i wewnętrznych przepisach Placówki.

Rozdział I

Objaśnienie terminów

 1. Przez pracownika Placówki rozumie się każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia/umowy o dzieło.
 2. Przez dziecko rozumie się każdą osobę do ukończenia 18 roku życia.
 3. Ilekroć w Polityce jest mowa o rodzicach, rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
 4. Jako dane osobowe rozumie się wszystkie informacje dotyczące dziecka uczęszczającego do Placówki.

Rozdział II

Zasady ochrony danych osobowych

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO oraz przepisów krajowych w tym:
 2. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000);
 3. ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. 2019 poz. 730),
 4. inne przepisy wykonawcze
 5. Każde dziecko ma prawo do ochrony jego danych osobowych.
 6. Dane osobowe dziecka są przetwarzane, zgodnie z zadaniami wynikającymi z Ustawy o Systemie Oświaty i funkcjami statutowymi Przedszkola.
 7. Dane osobowe dzieci wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostały udostępnione.
 8. Rodzicom dzieci przysługuje wgląd do danych osobowych dziecka z możliwością ich zmiany.
 9. Rodzice mają prawo do odwołania wszelkich zgód dotyczących danych osobowych dziecka. Druk odwołania dostępny jest w Placówce.
 10. Placówka zapewnia środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed wglądem osób nieupoważnionych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 11. Pieczę nad dokumentami zawierającymi dane osobowe dzieci sprawuje Administrator Danych Osobowych – Magdalena Kaczorowska- Edukacja Montessori, w imieniu którego działa mgr Magdalena Kaczorowska.
 12. Do przetwarzania danych dzieci dopuszczane są tylko osoby uprawnione przez Administratora Danych Osobowych – Dyrektora Placówki.
 13. Dane dziecka są wyłącznie udostępniane osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 14. Osoby dopuszczone do przetwarzania danych zobowiązane są do zachowania w tajemnicy tych danych.
 15. Pracownik Placówki może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.
 16. Pracownicy Placówki nie udostępniają przedstawicielom mediów informacji o dzieciach i ich rodzicach.
 17. Pracownicy nie kontaktują przedstawicieli mediów z dziećmi.
 18. W uzasadnionych sytuacjach pracownik może skontaktować się z rodzicami dziecka i zapytać o zgodę na podanie danych kontaktowych osobom zainteresowanym.

Rozdział III

Zasady ochrony wizerunku dziecka

 1. Placówka zobowiązuje się do chronienia wizerunku dziecka.
 2. Upublicznienie wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody rodzica.
 3. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na umieszczanie zdjęć dziecka na stronie internetowej portalu społecznościowego Facebook Placówki i wykorzystywanie wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych Placówki.
 4. Pracownik Placówki nie może umożliwić przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka na terenie instytucji bez pisemnej zgody rodzica dziecka.
 5. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodziców na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

Regulamin Cookies

 1. W ramach funkcjonowania oraz udostępniania witryny operator witryny (Dmuchawiec Montessori ul. Edwarda Krasińskiego 20, 96-325 Radziejowice) zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w Cookies. Podczas korzystania z witryny Cookies są gromadzone i przechowywane na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
 2. Operator witryny jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Cookies oraz mającym do nich dostęp.
 3. Stosowanie Cookies przez Operatora witryny ma na celu wyłącznie poprawne działanie Strony Internetowej na urządzeniach końcowych Klientów. Sprzedawca może wykorzystywać Cookies w celu:

(i) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Klienta, w szczególności ale nie wyłącznie poprzez umożliwienie Cookies rozpoznania urządzenia Klienta oraz jego specyfikacji celem poprawnej publikacji strony internetowej;

(ii) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Klientów, z zastrzeżeniem anonimowości statystyk;

 1. Klient pozostaje uprawniony do wyłączenia obsługi mechanizmu Cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym, z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie lub zablokowanie Cookies może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z witryny internetowej.
 2. Informacje o możliwości wyłączenia obsługi „Cookies” znajdują się w zakładce przeglądarki pod hasłem „Pomoc” oraz na stronie producenta oprogramowania.